Hoeveel moslims wonen er in Nederland?

We weten niet exact hoeveel moslims er in Nederland wonen. Het wordt namelijk niet geregistreeerd. Toch publiceert het CBS al jaren cijfers over het aantal islamieten in Nederland. Bij de volkstelling in 1879 werden er 49 ‘Mahomedanen’ geteld. Inmiddels zijn het er waarschijnlijk net iets minder dan 1 miljoen.

Oude methode
Aan het begin van deze eeuw veranderde het CBS de methode om het aantal moslims te schatten. De oude methode werd niet meer als nauwkeurig beschouwd. Het CBS schreef hierover:

"Zo is aangenomen dat het percentage islamieten onder de hier wonende herkomstgroepen net zo groot is als in het herkomstland. Die aanname lijkt niet reëel. Vooral bij de ‘overig’ niet-westerse allochtonen (anders dan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) gaat het vaak om mensen die uit hun land zijn gevlucht. Zij vormen geen representatieve afspiegeling van de bevolking van het herkomstland en zijn niet zelden juist vanwege hun afwijkende geloofsopva tingen vertrokken.(..) Zo rekent bijvoorbeeld zo’n 40 procent van de in Nederland aanwezige Iraniërs zich tot de islam, terwijl het aandeel islamieten in Iran zelf 98 procent is (SCP, 2007)." 

Het CBS is daarom overgestapt op een andere methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van het jaarlijkse Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), waarin het CBS via een enquete vraagt naar de kerkelijke gezindte, inclusief de islam. Deze nieuwe methode leidde tot een lagere schatting van het aantal moslims. Dacht het CBS in 2004 nog dat er 944.000 mosilms in Nederland woonden, in 2007 schatte het CBS het totaal aantal Nederlandse moslims lager: op 825.000 moslims, zo'n 5% van de bevolking.

In 2014 presenteerde het CBS de Religieuze Kaart 2010-2013. Hierin werd gesteld dat moslims in 2013 nog steeds ongeveer 5% van de bevolking vormden. Op een totaal van 16,8 miljoen inwoners betekent dit dat er ongeveer 840.000 moslims in Nederland wonen. 

In 2015 maakte het CBS een nieuwe schatting op grond van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waaraan in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) hebben meegewerkt. Volgens deze enquete zou 4,9% van de Nederlanders boven de 18 jaar zichzelf als moslim beschouwen. Dit betekent dat 660.000 volwassen Nederlanders moslim zijn. 

Het aantal Nederlanders onder de 18 dat te beschouwen is als moslim schatten wij, met dank aan blogger en feitenchecker Flip van Dyke, op 337.000. Dit is inclusief kinderen van de derde generatie, voornamelijk met Turks Nederlandse of Marokkaans Nederlandse ouders. In totaal zijn er dan 967.000 moslims in Nederland, zo'n 5,75% van de bevolking.

Dit aantal komt exact overeen met de schatting die Flip van Dyke een jaar geleden maakte met zijn zogenaamde '90% methode'. Om het totaal aantal moslims te berekenen, inclusief die afkomstig uit andere dan moslimlanden en autochtonen, neemt Van Dyke 90% van het aantal eerste en tweede generatie afkomstig uit moslimlanden. Het PEW Research Centre schatte het totaal aantal moslims in 2010 in Nederland al op 1 miljoen.

Moslims naar herkomstgroep
Het inmiddels ter ziele gegane Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, publiceerde in 2012 de factsheet Moslims in Nederland. Hierin werd onderstaande schatting gemaakt van het aantnal moslims per herkomstgroep. 

Immigratie/ emigratie
Flip van Dyke schreef ook een artikel waarin hij een schatting maakte van de immigratie en emigratie van moslims. Hieruit bleek dat in de periode 1996 tot en met 2012 446.000 personen uit moslimlanden immigreerden naar Nederland en er ook weer 302.000 emigreerden. Dat geeft een saldo van 143.000. Gemiddeld waren dat 8.400 personen per jaar, die niet allen ook moslim hoeven te zijn.

In 2014 waren er 30.782 mensen die uit een 'islamitisch land' naar Nederland migreerden. Dat was ongeveer 16% van het totaal aantal immigranten. Omdat er ook 16.304 Nederland verlieten, was het netto migratiesaldo uit moslimlanden 14.478. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2013, maar nog fors lager dan aan het eind van de vorige eeuw zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Overigens hoeven niet alle mensen uit moslimlanden ook daadwerkelijk moslim te zijn.

Groei van het aantal moslims
Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050.  De toename van het aantal moslims ligt aanmerkelijk lager dan de groei van de groep Nederlanders die niet aan een religie zijn verbonden. Volgens het PeW Research Centre waren dit er 6,99 milijoen (42,1%) in 2010. In 2050 zal bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich niet verwant voelen met een religie ( 8,38 miljoen Nederlanders, 49,1%).  

Wereldwijd zal het aantal religieuzen juist toenemen volgens PEW. Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn. Meer hier

Het PEW research Centre rekent op een vruchtbaarheidscijfer voor moslims in Nederland van 2,4, dalend in de periode tot 2050 tot 2,3. Dit cijfer is waarschijnlijk aan de hoge kant. Flip van Dyke schreef hier eerder over: 

"Het CBS geeft geen aparte cijfers over het vruchtbaarheidscijfers van bijvoorbeeld moslima’s, maar geeft alleen cijfers van Turken en Marokkanen. Aangezien Turken en Marokkanen verreweg de grootste groep vormen van iedereen afkomstig uit een moslimland, is een gemiddelde een goede indicatie van het vruchtbaarheidscijfer van moslima’s. Dat is ongeveer 2,1. Die 2,1 is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden."

 


Op dit gedeelte van de site een overzicht van de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben. Kijk voor de overzichtspagina hier.

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Ewoud Butter en Roemer van Oordt. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging van deze pagina: 23 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: